Stowarzyszenie SKT nr 161 STO

Planowany porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania członków SKT Nr 161 STO zwołanego na dzień 21 lutego 2019 r.

 1. Otwarcie obrad Zebrania Członków Koła.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Koła i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Członków Koła.
 4. Wybór Protokolanta Zebrania Członków Koła.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Członków Koła.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Koła.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu Koła.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały o ilości członków Zarządu Koła w nowej kadencji.
 14. Wybór Prezesa Koła oraz pozostałych członków władz Koła.
 15. Podjęcie uchwały o ilości członków Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 17. Wybór Delegatów na Walne Zebranie członków Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie .
 18. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu SKT Nr 161 STO.
 19. Rozpatrzenie wniosków.
 20. Zamknięcie obrad Zebrania Członków.